• https://www.facebook.com/didimcemevi09
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905326422236
  • https://www.youtube.com/c/DidimAleviBekta%C5%9FiK%C3%BClt%C3%BCrMerkeziveCemevi
Üyelik Girişi

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret1581654

Tüzük

DİDİM ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR MERKEZİ VE CEMEVİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

MADDE 1 :

Derneğin Adı: DİDİM ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR MERKEZİ VE CEMEVİ DERNEĞİ ’dir.  Merkezi: DİDİM/AYDIN’dır.

MADDE 2 :

Derneğin amacı bu amaca yönelik çalışmaları ve çalışma yöntemleri :

Derneğin amacı : Alevi Bektaşi kültür ve felsefi ışığında kültür ve sanat değerlerini tanıtmak, dostluk ve dayanışmayı geliştirmek ve katkıda bulunmaktır.

Bu amaca ulaşmak için:

a)         Kültür ve sanatımızın tanıtılması ve özendirilmesi için çalışmalar yapar; çeşitli dallarda müzik grupları, koroları ve halk oyunu semah ekipleri oluşturur, resim, heykel, karikatür, edebiyat gibi branşlarda çalışma grupları kurar, bu ekip ve grupların çalışmaları eserlerini tanıtmaları için gerekli kişi ve kuruluşlarla işbirliğine girer.

b)         Alevi Bektaşi kültür, sanat felsefe ve düşünce alanlarında topluma katkıda bulunmuş kişilerin ve eserlerinin tanıtılması için kitap, broşür, posta kartı, afiş ve süreli yayınlar çıkarır, film ve ses bantları yapar, anma ve tanıtma toplantıları yarışmalar düzenler, ödüller verir, yayınlamaya ve çoğaltılmaya değer görülenleri yayınlar, çoğaltır.

c)         Geleneksel olarak yapılmakta olan Hacı Bektaş Veli anma toplantıları düzenleyen kişi ve kuruluşlara yardımda bulunur, işbirliği yapar ve gerekli gördüğünde bu toplantıları Hacı Bektaş ilçesinde ve dışında düzenler.

d)         El sanatları, hatıra ve hediyelik eşya yapımını teşvik eder, bu amaçla kurslar düzenler, satış yerleri açar, yarışmalar düzenler, ödüller verir.

e)         Derneğe gayrimenkul ve menkul kıymetler alır. Cem evi kurmak için girişimlerde bulunur. İlgili kişi ve kuruluşla işbirliğine girer, taşınmaz satın alır, bağış ve vasiyet kabul eder bu yerleri bizzat yapar onarır ve kimliklerine uygun kullanıma açar.

f)         Dernekler yasasına uygun olarak lokaller açar  ve işletir.

g)         Cemevlerinin yapımı ve bakımını üstlenir ya da katkı sunar.

h)         Gençlere ve yaşlılara yönelik çalışmalar yapar ve destekler.

MADDE 3:

Üyelik: Dernekler Kanunu’nun ve diğer kanunların derneklere üye olabilme koşullarını taşıyan, derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen, bu amaçlara ulaşabilmek için çalışmalar yapmak isteyen herkes derneğe üye olabilir.

 

MADDE 4:

Derneğin iki türlü üyesi vardır; bunlar asil üyeler ve fahri üyelerdir.

MADDE 5:

Derneğe üye olabilmek için başvuru şekli ve istenen belgeler :

Derneğe üye olmak isteyen kişi dernek yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Kendisine bir tanıtma belgesi verilir, doldurulup imzalaması istenir. Bu belgeye, başvuranın adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, ödeyeceği yıllık aidatı, haberleşme adresi ile kısa özgeçmişinin yazılması ve iki adet fotoğrafının eklenmesi gereklidir. Tanıtma belgesinin ayrıca, üye adayının hangi alanlarda görev yapmak istediği yazılır. Tanıtma belgesi ayrıca, üye adayının tüzüğün 3. maddesinde istenen koşulları taşıyıp taşımadığını bilen iki asil üye tarafından imza edilir. Üyelik için başvuruda bulunana, başvuruda bulunduğuna dair bir belge verilir. Üyelik başvurusunu alan yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde üye adayının durumunu görüşür. Dernek yönetim kurulu üyeliğe kabul veya ret kararı alır, üyelik isteği reddedilene, ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul ve redde ilişkin kararlar, yönetim kurulu toplantısına katılan yönetim kurulu üye sayısının bir fazlasıyla alınır. Üyeliğe kabul edilenler derhal asil üye defterine yazılır ve kabule ilişkin karar kendilerini bir yazı ile bildirilir Başvuru sırasındaki eksikler ret kararına gerekçe olamaz. Bu eksiklikler ilgiliye bir yazı ile bildirilir ve kararlar, eksiklikler giderildiğinde alınır. üyeliğe kabul ve ret kararına itiraz, Dernek genel kuruluna yapılır. Genel kurul kararları kesindir.

MADDE 6 :

Üyeliğin sona ermesi:   

a)      Üyenin Hakk’a yürümesi, yazılı istifası ile üyelik sona erer.

b)      Derneğe üye olup ta Dernekler Kanunu’na göre veya diğer bir yasa hükmüne göre üye olabilme niteliğini yitirenlerin üyelikleri sona erer.

c)      Derneğin amaçlarına aykırı hal ve hareketleri saptananların üyeliğine son verilir.

d)     (b) ve (c) fıkralarında belirtilen durumlarda üyeliğin sona ermesi, Yönetim Kurulu önerisi ile alınan Disiplin Kurulu kararı sonucu gerçekleşir.

e)      Üyeliği sona erenlerin kaydı Yönetim Kurulu tarafından silinir. Kaydı silinen üyenin kaydı başka üyeye verilemez. Kayıt silmelere karşı itiraz Dernek Genel Kurulu’na yapılır. Genel Kurul kararı kesindir.  

MADDE 7 :

Üyeliğin hak ve görevleri :

a)      Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyeliğinde kalmaya zorlanamaz. Her üyenin sebep göstermeden dernekten istifa etme hakkı vardır.,

b)      Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

c)      Aidat borcunu yatıran her asil üyenin Genel Kurul Toplantısına katılmaya, eleştiri ve önerilerde bulunmaya seçimlerde aday göstermeye ve Genel Kurul Toplantısında oy kullanmaya hakkı vardır ve bu hakkını bizzat kullanır.

MADDE 8:

Fahri Üyeler: Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul kararı ile Derneğe faydalı olan veya yakın ilgi gösterenler, fahri üye olarak kabul edilebilirler. Fahri üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir veya söz haklarını kullanabilirler; ancak oy hakları yoktur, aidat ödemezler.

MADDE 9:

Tüm üyeler Derneğin temel ilkesine, kuruluş amaçlarına tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymak, yetkili organ veya yetki almış diğer üyelerce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, dernek organ ve üyelerinin çalışmalarını destekleyerek, üyelik ödentilerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

MADDE 10:

Derneğin organları:

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

d)     Disiplin Kurulu’dur.

MADDE 11:

Genel Kurul üç yılda bir  toplanır.

MADDE 12:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun talebi  ya da dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

MADDE 13:

Genel Kurul toplantı ve çağrı yöntemi şöyledir:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

MADDE 14:

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

MADDE 15:

Toplantı yeter sayısı, Genel Kurul’a katılmaya hakkı bulunan asil üyelerinin toplam sayısının yarısının bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda gelenlerle yetinilerek toplantı yapılır ancak; bu ikinci toplantıda katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16:

Toplantının Yapılışı:

Toplantı, ilan edilen yer, gün ve saatte başlar. Üyeler, listedeki adların karşısına imza atarak toplantıya katılırlar. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa, durum tutanakla saptanıp toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, erteleme nedeni sayılmaz. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir toplantı başkanı, bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. Başkan vekili kendisine yardım eder, yazmanlar toplantı tutanağını tutarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler hepsi tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilir.

MADDE 17:

Görüşme Yöntemi:

Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Toplantı başında gündem oya sunulur. Toplantıda hazır bulunanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Oya sunulacak konularda açık veya gizli oylama yapılmasına Genel Kurul karar verir. Yasa ve Tüzük hükümleri gereği gizli oylama yapılması öngörülmüş konularda açık oylama yapılmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Tüzükteki istisnalar saklıdır.

MADDE 18:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a)      Dernek organların seçimi

b)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının çalışma ve hesap raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması

d)     Yöneyim Kurulu’nca hazırlanmış tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilecek kabulü

e)      Derneğe taşınmaz mal alınması ve var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

f)       Derneğin şube açması

g)      Derneğin federasyona katılması

h)      Derneğin feshine karar verilmesi

i)        Yasalar, yönetmelikler ve Dernek Tüzüğü’nün, Genel Kurulunca yapılması öngördüğü görevlerin yerine getirilmesi

j)        İç yönetmelik yapıp yürürlüğe konulması

k)      Üyelik ve disiplin konularında gerektiğinde temyiz görevini yerine getirir.

MADDE 19:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için 7 asıl 7 yedek olmak üzere yekûn 14 (on dört) kişi seçilir. Bunlar bir ileride yapılacak Genel Kurul’a kadar görevde kalır.

MADDE 20:

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Derneği temsil etmek

b)      Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak, kabul edilmiş bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

c)      Genel Kurul’a faaliyet ve hesap raporları sunmak.

d)     Tüzük çerçevesinde ve derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, üye sayısını çoğaltmak, üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak, genel kurulun aldığı kararları yerine getirmek.

e)      Gerektiğinde sözleşmeli personel kullanabilmek

f)       Gerekli görüldüğünde, geçici komisyonlar ve çalışma grupları kurabilmek, bunların çalışmalarına son vermek veya görevlerinde veya üyelerinde değişiklik yapmak

g)      İç yönetmelik ile belirlenen sürekli komisyonları kurmak ve gerektiğinde üyelerini değiştirmek.

h)      Mevzuatın ve bu Dernek Tüzüğü ile İç Yönetmeliğin Yönetim Kurulu’na verdiği diğer görevlerini yerine getirmek.

i)        Uygun görüldüğü takdirde, lokal açılmasına karar vermek.

j)        Derneğin çalışma alanı ile ilgili konularda diğer derneklerle işbirliği yapmak

k)      Gerekli görüldüğünde Aydın il sınırları içinde ve diğer il ve ilçelerde şubeler açmak, şubelerin kurucu yönetim kurullarını belirlemek, gerekli gördüğünde şubeleri kapatmak.

l)        Verimli çalışma yapmayan, derneğin temel amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunan şube yönetim kurullarını görevden almak ve yenisini atamak.

MADDE 21.

Yönetim Kurulu’nun toplantı zaman ve yöntemleri:

a)      Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantı, Yönetim Kurulu’nun çoğunluğu ile yapılır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır, oy eşitliğinde toplantı başkanının katıldığı taraf tercih edilir.

b)      Toplantıya başkan, olmadığında birinci başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili başkanlık eder. Alınan kararlar, karar defterine yazılır. Hazır bulunanların hepsi tarafından imzalanır. Kararlara karşı olanlar veya çekimser bulunanlar durumu açıklayarak imzalarlar.

c)      Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya katılmaları zorunludur, mazeret nedeni ile gelemeyenlerin mazeretlerini yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri gerekir. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayanın kurul üyeliği düşer. Mazereti sürekli altı ay süren üye çekilmiş sayılır.

d)     Yönetim Kurulunda asil üyelerden boşalma olduğunda, hemen yedeklerden oy çokluğu ile belirlenen ilk sıradaki çağrılır. Üyeliğe, eşitlik halinde kıdemli üye, kıdem eşitliği halinde ise kura ile belirlenenler çağrılır.

MADDE 22:

Olağanüstü Genel Kurul;

a) Derneğin Kayıtlı Üye sayısının 1/5 (beşte bir) inin yazılı talebi üzerine yapılır.

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun salt çoğunluğunun istifası veya talebi üzerine yapılır.

c)  Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yukarıdaki sebeplere bağlı olarak en geç 30 gün içerisinde yapılır.

d) Olağanüstü Genel Kurul son Genel Kurula katılan üyeler ile yapılır.

MADDE 23:

Denetim Kurulu, üçü asil üçü yedek olmak üzere, Genel Kurulca Yönetim Kurulu seçiminde izlenen yöntemle üç yıl için seçilen üyelerden oluşur. Görevi yenisi seçilinceye değin sürer.

MADDE 24:

Denetim Kurulu’nun Görevi:

Dernek defterlerini ve kayıtlarını denetlemek, yapılan harcamaların Genel Kurul’ca onaylanan bütçeye ve Dernek amaçlarına uygun ve Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yapılıp yapılmadığını incelemektir. Bu konuları saptayarak altı ayı geçmeyen aralıklarla, sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunarlar. Denetim Kurulu’nun görev kapsamı içindeki konularda son karar hakkı Genel Kurul’a aittir.

MADDE 25:

Denetim Kurulu kendi aralarında bir başkan seçer ve kendi belirledikleri zamanlarda toplanarak çoğunlukla karar alır. Kurulda üyelik boşalması halinde, hemen Yönetim Kurulu için söz konusu olan kurallar ile yedeklerden tamamlanır. Denetim Kurulu kendi denetim konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunabilir. Bunu yazılı olarak bildirebilir.

MADDE 26:

Disiplin Kurulu, Denetim Kurulu seçim ve oluşumunda izlenen yöntemle Genel Kurul’ca seçilmiş 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu’nun görevleri, üyeler arasında Tüzük ilke ve amaçlarına ters düşenler hakkında Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine soruşturma yapıp, karar vermektir.

Disiplin Kurulu tarafından uygulanacak yaptırım türleri şunlardır:

a)      Uyarı: Kusurlunun hareketinin doğru olmadığı konusunda uyarılmasıdır.

b)     Kınama: Uyarıyı gerektiren kusurdan daha ağır bir kusurun kınanmasıdır.

c)      Üyelik hakkının geçici dondurulması: Ağır bir kusur söz konusu olduğunda, bir yılı aşmamak, koşuluyla, üyelik hakkının geçici olarak kaldırılmasıdır.

d)     Üyelikten çıkarma: Üyenin dernek ile ilişkisinin bütünüyle kesilmesidir. Bu yaptırım aşağıdaki durumlarda uygulanır.

d 1) Kusurlunun, dernek ilke veya amaçlarına aykırı kasıtlı eylem veya işlem veya tutumunun saptanması;

d 2 ) Kusurlunun, üyelik hakkının geçici dondurulması yaptırımına iki kez çarptırıldığı halde, üçüncü kez aynı yaptırımı gerektiren fiili işlemesi;

d 3 )  Kusurlunun, Dernek maddi ve manevi varlığını kullanarak kişisel çıkar sağlaması. Yaptırımlardaki uygulama, Tüzük’teki bağlayıcı hükümler dışında, yönetim kurulunun önerisi ve Disiplin Kurulu’nun takdirine bırakılır. Kararlara itiraz, Genel Kurul’a yapılır. Genel Kurul kararı kesindir.

MADDE 27:

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim Denetim ve Disiplin kurallarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, nüfusa kayıtlı oldukları yer, meslekleri ikametgâhları, Dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Kurullardaki değişiklikler de aynı bildirim kurallarına bağlıdır.

MADDE 28:

Üye aidatları yıllık 60 TL, aylık 5 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 29:

Derneğin parası kasada 30 günden fazla tutulamaz, bankaya yatırılır, kasada ne kadar  miktar para tutulacağı Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

MADDE 30:

Harcamalar, yıllık bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla yapılır. Karşılığında fatura, makbuz ve belge alınıp dosyasında saklanır. Yönetim Kurulu, bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya yetkilidir.

MADDE 31:

Bankadan para çekilmesi, dernek başkanı veya vekili ile saymanın ortak imzaları ile olur.

MADDE 32:

Dernek gelirleri, yasaya uygun olarak, alındı belgesiyle toplanır.

MADDE 33:

Gelirler ve giderler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilip, Yönetim Kurulu karar defterinde gösterildiği gibi derneğin gelir, gider defterine de muntazam işlenir, ilgili belgeler dosyalanıp saklanır.

MADDE 34:

Dernekte aşağıdaki defterler tutulur:

a)Üye kayıt defteri: Asil üyeler, üyeliğe kabul sırasıyla bu defter yazılır. Üye tanıtım belgesindeki bütün bilgiler deftere işlenir. Dernek Başkanı ve Sekreter, üye tarafından tutulur.

b)Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantılarına ait bilgiler ile Yönetim Kurulu kararları bu deftere yazılır. Tarih ve sıra numarasına göre devam eder. Defter, sekreter üye tarafından tutulur.

c) Gelen ve giden evrak defteri: Dernek yazışmalarına ait evrakın tarihi ve sıra numarası ile konusunun özeti bu deftere yazılır. Gelen evrakın asılları ile gider evrakın suretleri dosyalarda saklanır. Defter sekreter üye tarafından tutulur.

d) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak gösterilerek, miktarlarıyla bu deftere yazılır. Makbuz suretleriyle faturalar ve diğer belgeler de dosyalanır. Defter sayman üye tarafından tutulur.

e) Demirbaş eşya defteri: Derneğe ait demirbaş eşya bu deftere yazılıp, gerekli bilgiler özet olarak kaydedilir. Sayman üyenin vereceği bilgiye göre sekreter üye tarafından tutulur.

f) Bütçe ve kesin hesap defteri: Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe, kesin hesap ve çalışma dönemi bilançosu ile banka hesap durumu bu deftere işlenir. Sayman tarafından tutulur.

g)Fahri üye defteri: Derneğe fahri olarak kabul edilenler için de bir defter tutulur. Fahri üyelerin kimlikleri belli edilir ve kabul kararları özetlenir. Bu maddede yazılı defterler, noterden tasdik ettirilir. Hepsinin kayıtları, Yönetim Kurulu’nun gözetimi ve ortak sorumluluğu altında ve Yönetim Kurulu içindeki görev bölümüne göre tutulur.

MADDE 35:

Dernek Yönetim Kurulu, derneği bu tüzük hükümleri, ilgili yasalar, yönetmelikler ve diğer mevzuata göre yönetir. Her türlü işlemlerinden dolayı Genel Kurul’a bilgi vermekle yükümlüdür.

MADDE 36:

Dernek Genel Kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulun feshe karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzük hükümlerine göre ikinci toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, bu tüzüğün 15. maddesine uygun ise fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararı, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile verilebilir. Bu çoğunluk zorunludur.

MADDE 37:

Derneğin Genel Kurulu’nca feshine karar verildiğinde veya dernek herhangi bir şekilde münfesih sayıldığında, derneğin para mal varlığı, varsa borçları ödendikten sonra, genel kurulun belirlediği kuruma devredilir.

MADDE 38:

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla olabilir. Genel Kurul’un tüzük değişikliğine karar verebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkında sahip bulunan dernek asil üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, tüzük hükümlerine göre ikinci toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı tüzüğün 15.maddesine uygun ise, tüzük değişikliği konusuna göre görüşebilir. Tüzük değişikliği kararları, toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

MADDE 39:

Derneğin iç denetimi: Derneğin iç denetimi dernekler kanununun ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla beraber yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevleri ve tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerden yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı birim metinler hazırlayıp Genel Kurul’un onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkabilir.

MADDE 40:

Dernek, bu tüzükte yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için ve tüzükte yazılı etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuş olup, politika ile uğraşmaz ve politik çalışmalara katılmaz. Dernek etkinlik ve işlemlerine öncelikle tüzükte yazılı hükümler uygulanır.

MADDE 41:

Dedelik kurumu Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Dedeler Kurulu yalnız Dede olan Didim Cem Evi üyesi ve asıl üyeliğin tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve aidatını ödeyen asıl üyelerden oluşur.

a)      Dedeler Kurulu’nun seçimi, üyelik yükümlülüklerini yerine getiren yalnız Seyyid soyundan olan Dede üyeler, Dedeler Kurulunu kendi içinde, kendileri seçer.

b)      Dedeler Kurulu 5 asil üyeden oluşur. Asil üye kendi arasında 1.Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman seçer.

c)      Görev süresi her üç yılda bir yenilenir.

d)     Dedeler Kurulu’nun salt çoğunluğunun karar yetkisi vardır.

e)      Dedeler Kurulu’nun üye yapısını ve çalışma programını bir iç yönetmenlikle belirler.

f)       Dedeler Kurulu’nun, feshi, Didim Cem Evi’nin feshi ile birlikte son bulur.

g)      Dedeler Kurulu’nun başkanı Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılır söz hakkına sahiptir.

h)      Dedeler Kurulu alevi inancı ve felsefesinde  ( Mürşide, Pir, Rehber ) bütün hizmetlerle ilgili çalışmaları yapar.

i)        Dedeler Kurulu Alevi inancı ve felsefesinin eğitimi üzerine araştırma ve inceleme birimlerini kurar, bu çalışmalar sonucu oluşan raporların uygulanması için Didim Cem Evi Yönetim Kurulu’na sunar.

Tüzükte yazılı bulunmayan konulara dernekler yasası ve bu yasa ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerle meriyette bulunan diğer yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Site Haritası